درز انقطاع و درز انبساط

درز انقطاع: برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یکدیگر ، بویژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از 12 متر یا دارای بیش از 4 طبقه هستند ، باید به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای مجاور جدا شوند ؛ همچنین حداقل درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر 100/1 ارتفاع آن تراز از روی شالوده است . این فاصله را می توان در محلهای لازم با مصالح کم مقاومت که در هنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان به آسانی مصالح مزبور خرد می شوند ، پر کرد.

 

درز انبساط: برای جلو گیری از خراب های ناشی از انبساط وانقباض ساختمان بر اثر تغییر در جه حرارت محیطخارج یا جلو گیری از انتقال بارساختمان قدیمی مجاور به ساختمانی که جدید احداث می شود ، همچنین در مواردی کهساختمان بزرگ است واز چند بلوک متصل به هم تشکیل می شود ، باید به کار بردن درزانبساط در محل مناسب پیش بینی شود . حد اقل فاصله ای از ساختمان با اجزای ساختمانیکه باید در آن درز انبساط پیش بینی شود به نوع ساختمان ، تعداد ظبقات ، مصالح مصرفیو آب وهوای محل احداث بستگی دارد . بنابراین باید با مطا لعه کافی محل اندازه آن رامهندس طراح تعیین کند . برای پوشاندن و پرکردن فواصل درز انبساط از موادی که قابلیتارتجاعی داشته با شند استفاده می شود این فواصل نباید با مصالح بنای یا ملات پرگردد.

 

(تو طول ساختمان باشه میشه درزانبساط اگه بین دوتا ساختمان مجاور باشه میشه درز انقطاع)

 

در مورد درز انقطاع شما باید حتمآ مقدار 1 درصد ارتفاعساختمان را رعایت کنید. البته این یک درصد در هر تراز با توجه به ارتفاع همان ترازباید رعایت گردد. با توجه به آنکه معمولآ ستونها در طبقات بالاتر باریکتر از ستوندر طبقات پایینتر است، پس عملآ در طبقات بالا که به درز اتقطاع بیشتری نیاز استفضای بیشتری نیز موجود است و عملآ با رعایت درز انقطاع در طبقات پایین در طبقاتبالاتر نیز درز انقطاع نیز رعایت میگردد

توجه کنید نیروهایی که ما با توجهبه  ضوابط آیین نامه 2800 محاسبه مینماییم با نیروهایی که در واقع به سازه اعمالمیشود بسیار تفاوت دارد و این نیروها بسیار کمتر از مقادیر واقعی است. در عوض بانیروهای کاهش یافته دیگر به سازه در طراحی اجازه ورود به محدوده پلاستیک رانمیدهیم. تغییر مکانهایی که با نیروهای کاهش یافته محاسبه میشوند به تغییر مکانهایطرح معروفند و تغییر مکانهای ناشی از نیروهای واقعی وارد بر سازه ، تغییر مکانهایواقعی نامیده میشوند. تغییر مکان طرح به راحتی همانند بقیه تغییر مکانها در etabs مشاهده میشود. برای تغییر مکانهای واقعی تغییر مکانهای طرح را در ضریب 0.7R ضربمیکنیم

برابر نسبت تغییر شکل نسبی طبقه به ارتفاع نسبی طبقه است.

 مقادیر مجاز drift بر اساس بند 2-5-4 آیین نامه محاسبه میشود.

 

درز انقطاع برای ساختمانهایی با بیش از دو سقف یا 8 متر ارتفاع از تراز یا حداقلh 005/. از زمین مجاور می باشد. h/100 پایه

مثال: ساختمانی در منطقه با تراکم متوسط، به ابعاد 8*20 جنوبی در مجاورت همسایه های شرقی و غربی واقع شده است. در صورتی که مالک درخواست ارتفاع 18 متر از تراز کف خیابان را دارد، مطلوبست محاسبه درز انقطاع؟

جواب: 18=۱۸/۱۰۰ عرض درز انقطاع 18 سانتیمتر می باشد. که نهایتاً عرض خالص بنا ۷۸۲ سانتیمتر می باشد. ۷۸۲= 18-800 

پس بین اضلاع شرقی و غربی بایستی 18 سانتیمتر درز انقطاع تعبیه گردد. که با توجه به 005/. سهم زمین، بایستی 9 سانتیمتر در هریک از اضلاع شرقی و غربی با مرز زمین مجاور درز تعبیه نماید. 9=18*005/.

 البته این ضوابط برای ساختمانهایی تا حداکثر 8 طبقه حاکم می باشد

حال سوالی که ممکن است مطح شود این است که آیا در درز انبساط درز از روی پی می خورد یا خود پی ها هم از هم جدا هستند

 

حداقل عرض درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر 100/1 ارتفاع آن تراز از روی شالوده می‏باشد . این فاصله را می‏توان در محلهای لازم با مصالح کم مقاومت که در هنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان به آسانی خرد می‏شوند پر نمود

 

در صورتی که در نقشه های معماری درز انقطاع در ستون گذاری ستونهای کناری رعایت نشدهباشد برای جلوگیری از مشکلات اجراییحتماًباید با توجه بهسایت پلان و مراجعه  به  بند  1-6-3  آیین نامه 2800 ویرایش سومدرز انقطاع رامحاسبه و نقشه های معماری را تصحیح کرد.

 

در بند 1-6-3 در معرفی میزان درز انقطاع لازم برای ساختمانهای با اهمیت زیاد و خیلی زیاد و زیاد در ساختمانهای با هشت طبقه یا بیشتر ذکر شده است: « هر یک از ساختمانهای مجاور یکدیگر، ملزم به رعایت فاصله ای معادل حاصلضرب 0.5R در تغییرمکان جانبی نسبی طرح  آن ساختمان در هر طبقه میباشند.»

به طور کلی، هدف از تعبیه درز انقطاع در ساختمانها، جلوگیری از برخورد ساختمانهای مجاور با یکدیگر و تشدید خسارات میباشد. بر این اساس فاصله بین ساختمانهای مجاور در هر طبقه نباید از مجموع حداکثر تغییر مکان واقعی طرح دو ساختمان در ارتفاع مورد نظر بیشتر گردد. پس باید در بند مورد نظر آیین نامه به جای « تغییر مکان جانبی نسبی طرح» کلمه نسبی حذف شده و « تغییر مکان جانبی طرح» جایگزین شود. قابل ذکر است که در ویرایش قبلی آیین نامه این اشکال وجود نداشت و در ویرایش جدید آیین نامه این اشکال به وجود آمده است

/ 4 نظر / 65 بازدید

توژه

علی خدامرادی

با تشکر از مطالب خوبتون میخواست بدونم آیا می توان لوله های بخاری را از درز انقطاع رد نمود؟

حامد

سلام ممنون استفاده کردم بازم تشکر میکنم

زهره

میشه بگیداگه مااطلاعاتی درمورددرزکنترل بخوایم بایدچیکارکنیم؟همه تون یه مطلب روکپی کردیدوگذاشتیدوادعاتون هم میشه؟خسته نباشیدواقعا.